RODO

RODO

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób i w jakim zakresie będą przetwarzane Państwa dane.

Administrator danych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO, zwane dalej „RODO”) informuję, iż: Administratorem danych osobowych pacjenta jest (Imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres) Paulina Stelmachowska (prowadząca działalność: Gabinet Psychoterapii Paulina Stelmachowska , NIP 5242708828),

W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie pod numerem 508980922 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poradnia@oceanmysli.com.

Dane pacjenta będą przetwarzane w celu:

 • ustalenie tożsamości klienta przed udzieleniem mu świadczenia
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, wyników badań psychologicznych
 • realizacja świadczenia- potwierdzenie rezerwacji, przekładanie terminów,
 • prowadzenie księgowości
 • korzystanie z usług operatora pocztowego (w przypadku konieczności wysłania pisma/dokumentu drogą pocztową)
 • zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług psychologiczno-psychoterapeutycznych, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest pacjent lub do podjęcia działań na jego żądanie osoby, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe, w tym takie jak dane o stanie zdrowia, stosowanej obecnie lub w przeszłości farmakoterapii, informacje o korzystaniu obecnie lub w przeszłości z konsultacji u specjalistów z różnych dziedzin, informacje biograficzne dotyczące pacjenta oraz jego rodziny, istotne dla powodzenia realizacji ustalonych usług – np.: o pochodzeniu, rodzinie,) będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu należytej realizacji usługi przez specjalistę.

Dane osobowe pacjenta mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, np. zewnętrznemu podmiotowi prowadzącemu księgowość na rzecz administratora, dostawcy usług hostingowych w zakresie poczty elektronicznej, innym podmiotom świadczący usługi na rzecz administratora;
 • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych pacjentów po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, archiwizacji dokumentacji medycznej, lub jeśli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych
 • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. Organ ścigania)
 • Dane osobowe pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Prawa Pacjenta:

Pacjent posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te przysługują w sytuacjach określonych przez przepisy RODO oraz ustaw krajowych.

Pacjent ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna że przetwarzanie jego danych narusza przepisy rozporządzenia. Administrator ma obowiązek do ustosunkowania się do skargi w ciągu 30 dni od momentu wniesienia skargi. W sytuacji, gdy administrator uzna ją za uzasadnioną z punktu widzenia rozporządzenia, albo pacjent to udowodni, administrator ma obowiązek dostosować uzasadnione nieprawidłowości w procedurach przetwarzania danych, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy.

Pacjent może wycofać zgodę poprzez osobiste złożenie wycofania zgody lub poprzez przesłanie jej na adres korespondencyjny administratora

Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

Podanie przez pacjenta danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi oraz z brakiem możliwości realizacji usługi przez specjalistę.